ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ
ಕೊಪ್ಪಳ-583231.
ಫೋನ್ : 08539-220607
ಇ-ಮೇಲ್ :  varthabhavankoppal@gmail.com

Post a Comment